Zadzwon do nas! :)
tel. (71)727 80 39 lub 727 920 920

TRWA REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK 2017/2018

Kochani Rodzice,
w okresie od 2 do 14 czerwca trwa rekrutacja na miejsca dofinansowane. Zapraszamy do zapoznania się z warunami rekrutacji.

Wniosek przyjęcie można składać w godzinach otwarcia żłobka, w przypadku, potrzeby dłuższej rozmowy, bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotaknie pod numerem telefonu (71) 727-80-39. Z góry dziękujemy za wybranie naszej placówki dla Państwa dziecka. Do zobaczenia!

Warunki rekrutacji

Do rekrutacji przystępują dzieci , które mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2016 r. i nie są urodzone przed 1 stycznia 2015 mające miejsce(1) zamieszkania na terenie miasta Wrocławia:

1.rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Miasta) i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji 2.rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: a) zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia b) dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna protokół wraz z odpowiednimi dokumentami c) sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść protokołu w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych, do żłobka na wolne miejsca w grupie zostaną przyjęte najwcześniej urodzone dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu): - zamieszkanie - dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia - wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2015 r. mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2017 r.). 2. Kryteria dodatkowe - w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku :

02.06.2017 – 14.06.2017 – Pobieranie oraz przyjmowanie „Wniosków zgłoszeniowych”
27.06.2017 – Ogłoszenie wyników rekrutacji
28.06-07.07.2017 – Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Wniosków” w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław ) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji. wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce) wpisać dane dotyczące dziecka i rodziców/prawnych opiekunów zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

1. Zamieszkanie(1):
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym na dzień 2.06.2017 r.
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 2.06.2017 r.
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
2. Wielodzietność rodziny dziecka(2) – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
3. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie(3) – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
4. Niepełnosprawność(4) – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
5. Piecza zastępcza(5) - objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (art. 20 ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:
- dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
- zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,
- inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o wielodzietności rodziny, to oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci, którego wzór stanowi załącznik nr l do zarządzenia;
3. Dokumentem potwierdzenie niepełnosprawności aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) (do wglądu);
4. Dokumentem potwierdzającym kryterium o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem złożone przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (do wglądu);
5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (do wglądu);
6. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów, - zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
7. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna wychowującego dziecko o rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego PIT albo deklaracji opodatkowania w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
8. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna poświadczające spełnienie kryterium, którego wzór stanowi załącznik nr 4 i 4a do zarządzenia. 3. Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.)
Wysokość dofinansowania przez Urząd Miejski Wrocławia wynosi 600 zł do każdego miejsca, rodzice płacą jedynie 350 zł za miesiąc opieki.

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna. Ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud. exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat consectetuer adipiscing
ORGAN NADZORUJĄCY
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Tel. (71) 777-86-99
@: wzd@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
www.bip.um.wroc.pl